ابراز نگرانی جامعه جهانی نسبت به شهرک سازی های جدید ...