آمریکا باید قواعد اقتصاد جهانی را تعیین کند نه چین!