چرا مردمی که روزی قنات می‌کندند امروز دنبال یارانه هستند