روحانی در همایش «انسان مهربان، دنیای آرام» حضور یافت