نخستین دوره آبگذاری کانال‌های آب کشاورزی گیلان پایان یافت