دولت با اعطای تسهیلات از شرکتهای دانش بنیان حمایت می کند