خلق مولکول جدید در یک لحظه دوقطبی با همکاری محقق ایرانی