احمدی نژاد مشایی را آورد تا بگوید خط من در هیچ کس وجود ندارد جز این فرد