بازفت، رنگین کمانی از زیباییهای طبیعت ایران در زاگرس میانی