معاون فرماندارتهران: کمک به توسعه فعالیت احزاب اولویت فرمانداری است