خدشه‌ای به خطوط قرمز ما وارد شود توافقی در کار نخواهد بود