طرفداران دو راننده پس از تصادف با تفنگ و شمشیر به جان هم افتادند/یک کشته و7مجروح