استونز گزینه اصلی چلسی در صورت ناکامی در جذب واران