هشدار به یارگیری داعش از میان گروهک های تروریستی آسیای میانه