قید همکاری باشورای شهر کرج را زدیم/ پرداخت مطالبات شاید وقتی دیگر