معاون رئیس جمهور از دستاوردهای نانو در دانشگاه یاسوج بازدید کرد