مسابقات قرآن بهترین برنامه برای نجات جامعه از ناهنجاریهاست