دوایستگاه آتش نشانی در شهرک های صنعتی زنجان به بهره برداری می رسد