سپردن استانداری مرکزی به افراطیون اعتراض مردم و علما را برانگیخت