اعلام جزئیات مذاکرات هسته ای به مردم مصداق همدلی است