رشد 26 درصدی مشارکت در مدیریت و اداره صنعت، معدن و تجارت سمنان