انجمن حمایت از بیماران نیازمند نگاه یکپارچه متولیان بهداشت و درمان است