رکود ساخت و ساز، نفس‌های صنعت سیمان را به شماره انداخته است