از نظرسنجی محبوبیت رییس جمهور و اظهار نظر عجیب دیگری از ترکان تا افتتاح حوزه علمیه باشرایط ویژه توسط