مدیران روابط عمومی های دستگاههای اجرایی ونهادهای غیردولتی مازندران گردهم می آیند