گشایش همایش انسان مهربان دنیای آرام با حضور رییس جمهوری