دیگر کار حزبی نمی‌کنم و بنایی برای ورود به انتخابات ندارم