تصاویر: زنان کرد در کنار مردان خود با داعش می جنگند