18 هزار قطعه در صنعت حفاری ایران داخلی‌سازی شده است