۱۴۹ زندانی غیرعمد استان بوشهر در انتظار کمک خیرین هستند