حکمت صدرایی به معنای دقیق فلسفه است/سیاست بعد از فارابی افول نکرد