«رستاخیز» برای اکران کوتاه می شود/ تشکیل کارگروه برای تبلیغات