نصب دستگاه «ام.آر.آی» در بیمارستان جیرفت تا پایان امسال