جدال سرخابی‌های محتاط با تبریزی‌ها قبل از دربی/ کورس نفت و سپاهان با تراکتور