کشف تپ‌اختری با وسیع‌ترین مدار تاکنون توسط دانش‌آموزان دبیرستانی