اگر امریکا تهدید کرد، مذاکره‌کنندگان کار را متوقف کنند