رئیس شورای اسلامی شهر: شهرک سینمایی در بانه احداث می شود