توسعه بیمه کشاورزی در اولویت تقابل با بحران های این بخش قرار گیرد