بخش سونوگرافی و اکوکارگرافی بیمارستان عسلویه افتتاح شد