دیدار اوباما با پادشاه عربستان پیش از نشست کمپ دیوید