اجرای زیبا سازی منظر شهری در ابتدای بزرگراه کردستان/ نصب تابلو خطر نما در منطقه 6