تحریم ها باید در روز امضاء برداشته شود؛ غیر از این زاویه با رهبری است