کشتی فرنگی قهرمانی آسیا از امروز در قطر آغاز می شود