به انگیزه پاسداشت مقام معلم / زمزمه محبت، ناله های دردآور