هاشمی خطاب به امام: یک خورده شما هم به فکر آخرتتان باشید