حقیقی: حاضرم سال آینده برای پدیده رایگان بازی کنم/ امسال مشکلاتی پیش آمد تا از نظر فوتبالی تمرکز نداش