حزب توده از همان اول زیر نظر بود/ 3 روایت از برخورد بازجوهای سپاه/ «استاد مخفی کاری» چطور به حرف آمد