وزارت علوم با پیگیری پرونده بورسیه‌های غیرقانونی، نقش وجدان بیدار علمی کشور را ایفا کرد