اجرای پروژه گابیون‌بندی با حجم 800 مترمکعب در سرایان