ارائه بیش از یک میلیون رنگ در تلویزیون‌ها با فناوری جدید